SOMOS CAMBADOS RECLAMA A CREACIÓN DO ORGANO DE CONTROL, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS RECLAMACIÓNS PRESENTADAS POLAS “CLAUSULAS SUELO”

– A Disposición Final Terceira do Real Decreto-Lei 1/2017, establece a habilitación para que o Goberno do Estado dite cantas disposicións sexan precisas para poder regular a existencia dun órgano de seguimento, control e avaliación das reclamacións efectuadas polas “Cláusulas Suelo”.
– A día de hoxe as entidades financeiras están a tramitar as reclamacións presentadas ao amparo deste Real Decreto-Lei 1/2017, pero pola contra inda non se fixeron os tramites precisos por parte do Goberno do Estado para crear o órgano de seguimento, control e avaliación das reclamacións efectuadas.

A sentenza do Tribunal Europeo que ven de anular o limite temporal da sentenza do ano 2013 do Tribunal Supremo polas cláusulas pouco transparentes que viña introducindo a banca nos prestamos hipotecarios, as denominadas»Cláusulas Suelo», xunto coa sentenza do Tribunal Supremo na que se declaran como abusiva a cláusula dos gastos da hipoteca, abre a porta a unha serie de reclamacións xudiciais por parte dos numerosos afectados, e que so no primeiro dos casos xa se estiman en preto de 4.200 millóns de Euros o importe a devolver polas entidades financeiras.

Pola súa banda o Consello de Ministros do pasado venres 20 de Xaneiro, a través do Real Decreto-Lei 1/2017, de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de «cláusulas suelo» establece na Disposición Final Terceira, a habilitación para que o Goberno do Estado dite cantas disposicións sexan precisas para poder regular a existencia dun órgano de seguimento, control e avaliación das reclamacións efectuadas no ámbito de aplicación deste Real Decreto-Lei e o seu réxime xurídico. Este órgano, que deberá emitir un informe semestral sobre a súa actuación, contará coa participación de representantes dos consumidores e da avogacía. Este órgano de seguimento solicitará das entidades de crédito a información necesaria para constatar que a comunicación previa prevista neste Real Decreto-Lei realizouse, especialmente a persoas vulnerables.

A día de hoxe as entidades financeiras están a tramitar as reclamacións presentadas ao amparo deste Real Decreto-Lei 1/2017, pero pola contra inda non se fixeron os tramites precisos por parte do Goberno do Estado para crear o órgano de seguimento, control e avaliación das reclamacións efectuadas no ámbito de aplicación deste Real Decreto-Lei e o seu réxime xurídico. A vista de que varios veciños están recibindo contestacións por vía telefónica ou mesmo desistindo nalgúns casos ás reclamacións presentadas, alegando que os prestamos están vencidos ou mesmo que a incorporación das “cláusulas suelo” foron obxecto de negociación entre as partes incorporándose ao préstamo de forma clara e transparente.

Motivo polo cal, dende a Concellería de Facenda de Cambados entendemos que non se debe dilatar máis a creación deste órgano para impulsar unha correcta implantación do mecanismo extraxudicial de protección de consumidores en materia de «cláusulas suelo».

Por iso, Somos Cambados, solicita do Pleno da corporación municipal a adopción do seguinte:

ACORDO

1. Que o Concello de Cambados manteña a oficina de atención aos afectados polas cláusulas pouco transparentes que viña introducindo a banca nos prestamos hipotecarios, as denominadas»Cláusulas Suelo».

Instar á Xunta de Galiza a

1. Demandar do Goberno do Estado a regulación precisa para a creación do órgano de seguimento, control e avaliación das reclamacións efectuadas no ámbito de aplicación do Real Decreto-Lei 1/2017 e o seu réxime xurídico, segundo o disposto na Disposición Final Terceira.

2. Demandar do Goberno do Estado aprobar as reformas lexislativas necesarias de cara a promover correcta implantación do mecanismo extraxudicial de protección de consumidores en materia de «cláusulas suelo».

En Marea propón que se reabran as unidades hospitalarias pechadas para evitar o colapso das Urxencias

GOBERNO CAMBADOS DENUNCIA DEFICIENCIAS CENTRO DE SAUDE /Eva Solla: “A Xunta tiña coñecemento da previsión da incidencia da gripe e non tomou ninguna medida para que evitar que doentes maiores e enfermos pasen oito horas nos corredores”

 

En Marea insta ao Presidente da Xunta de Galicia a negociar un incremento das partidas para políticas activas en favor da igualdade e contra a violencia de machista

home-villares_opt

“O machismo combátese con igualdade“. Con esta afirmación arrancou o portavoz de En Marea, Luís Villares, a súa intervención na sesión de control ao Presidente da Xunta de Galicia a quen preguntou polas medidas que pensa implementar o Goberno galego ante o drama social da violencia e os asasinatos machistas. Villares salientou que existe unha relación causal entre o machismo e a desigualdade, entre a violencia contra ás mulleres como unha expresión extrema dunha desigualdade que se vive na sociedade a nivel educativo, cultural, social e económico. Polo tanto, o combate contra a violencia machista é ante todo unha loita pola igualdade. Por iso, En Marea decidiu formular a súa intervención en pleno en favor da igualdade, en positivo presentando propostas que recollan todos os ámbitos que buscan mellorar a lexislación vixente, as políticas sociais, o ensino, en materia de traballo, de prestación asistenciais, todas elas encamiñadas a lograr unha sociedade máis xusta e máis igualitaria entre mulleres e homes.

A pregunta ao Presidente da Xunta de Galicia de En Marea foi elaborada tras un longo proceso de escoita e colaboración con colectivos feministas, institucións, colectivos de atención a mulleres vítimas de violencia de xénero, e o que puxeron sobre a mesa foi que non existe unha mala lexislación, o problema é que non cumpre por falla de medios, non hai un desenvolvemento administrativo da lexislacións.

En Marea cre necesario avanzar con propostas positivas, fronte a declaración dunha igualdade formal hai que avanzar cara unha igualdade real combatendo en positivo e actuando en positivo. Actuar no campo preventivo e no pacto paliativo. Así é preciso actuar no ámbito educativo, laboral, económico xa que as “políticas de igualdade evita o mal do machismo“. Esta reflexión dos colectivos que denuncia a insuficiencia de medios para desenvolver a lexislación ven corroborada polos datos que demostran unha redución do 77,8 por cento das partidas destinadas a impulsar a igualdade desde a chegada de Núñez Feijóo á presidencia da Xunta de Galicia.

Villares deu datos concretos do orzamento da Xunta para 2017 con partidas referidas a accións para igualdade, protección e promoción da muller e protección de mulleres que vítimas da violencia de xénero, que no orzamento de 2009 eran 34 millóns de euros e no orzamento para o vindeiro ano son 12 millóns de euros, o que supón un 64 por cento menos. Con estas cifras, a valoración de En Marea non pode ser máis que negativa. Partidas de igualdade, promoción e protección da muller que pasaron en 7 anos de 31 millóns a 6,9 millóns, unha redución do 77 por cento.

“Cando no Parlamento falamos de compromiso temos tamén que falar de orzamentos xa que estamos na Cámara que aproba os orzamentos que despois fan políticas públicas polo que se se aproban leis sen recursos económicos é como se non se aprobase nada xa que unicamente teremos papel“ declarou Luís Villares.

En Marea instou ao Presidente da Xunta de Galicia a falar e negociar partidas concretas nos orzamentos para o vindeiro ano para impulsar políticas activas en favor da igualdade e contra a violencia machista. Villares explicou que En Marea fala de políticas de prevención porque son políticas de igualdade, “canta máis igualdade menos machismo, menos medo para as mulleres desta sociedade“ insistiu . As medidas preventivas que son as causas da violencia machista podan chegar a desaparecer. “Xa o dicía Concepción Arenal vai camiño de dous séculos: abride escolas e pecharán cárceres. Iso é o que quere En Marea, o valor da igualdade, de respecto, que se fan por medio de políticas públicas que requiren compromiso orzamentario que non vemos“ afirmou o portavoz de En Marea que rematou instando ao Presidente da Xunta de Galicia a cumprir a Lei con políticas públicas activas dotadas tamén de orzamento.