SOMOS CAMBADOS SOLICITA NO PLENO MEDIDAS PARA EVITAR OS CORTES DE LUZ

Estase tratando de trasladar á cidadanía que os cortes de luz son consecuencia normal do mal tempo; un mal tempo previsto con antelación, polo que entendemos que esta escusa non é valida en pleno século XXI.Os pasados meses de decembro e novembro producíronse en Galicia temporais de intensidade media que estaban previstos polos institutos de meteoroloxía.Como consecuencia dos mesmos moitas instalacións de distribución eléctrica ao longo do país sufriron incidencias que deixaron sen servizo a miles de persoas durante horas; no caso de Cambados foron máis de 5.000 usuarios no pasado mes de decembro e 7.000 en novembro na comarca do Salnés. Estes inxustificados cortes provocaron innumerables e cuantiosos prexuízos persoais e económicos á cidadanía e ás empresas, agravados polo feito de que ademais adoitan implicar a caída da rede de telefonía e internet.

A responsable do monopolio natural da distribución en Galicia, e de maneira case única, é a compañía Gas Natural Fenosa Distribución, que percibe ao ano o importe que polo servizo de distribución que se carga nos recibos de todos os aboados e aboadas. No exercicio 2016  Fenosa ingresou por este concepto 715 Millóns de Euros, unha moi importante cifra que debería garantir un servizo de máxima calidade e seguridade.

Este importe desglósase nas seguintes partidas: 429 Millóns de Euros para inversións na actualización e mellora das instalacións; 160 Millóns de Euros para operación e mantemento e 126 Millóns de Euros para outras tarefas (lectura de contadores, facturación, atención telefónica, planificación e custes de estrutura).

Estase tratando de trasladar á cidadanía que os cortes de luz son consecuencia normal do mal tempo; un mal tempo previsto con antelación. Pero isto non é así, e débese, segundo o noso criterio, aos seguintes factores:

-Falta de desenvolvemento e planificación dunha rede máis segura e redundante e de inversión suficiente para facelo posible, sobre todo no medio rural.

-Ausencia total de mantemento preventivo da rede e das servidumes de paso das liñas.

-Subcontratación dos traballos de reparación de avarías a compañías con insuficientes medios técnicos e persoais e escaso coñecemento das instalacións e das zonas onde deben actuar.

A ausencia de persoal propio da compañía de maneira estable, en todas as comarcas, fai que, en caso de avarías ou incidencias, as compañías subcontratadas tarden moito en intervir e debido a mala información non teñan a capacidade de priorizar as incidendias máis importantes. Desta maneira os responsables públicos locais e os cidadáns non teñen a ninguén de referencia para poder trasladar reclamacións e información sobre situacións críticas, tendo como único contacto un teléfono de atención xeral que en situacións como a que acaba de acontecer adoita estar saturado e tárdanse varios días en recibir contestación ás reclamacións.

Ante todo o exposto, dende Somos Cambados consideramos que o Goberno da Xunta de Galicia ten que intervir de maneira urxente para implementar as medidas que solucionen ou palíen as consecuencias dos temporais na rede eléctrica. A este fin, o Pleno do Concello de  Cambados

ACORDA Instar á Xunta de Galicia  a:

1.- Solicitar un informe anual desagregado dos investimentos a realizar na rede de distribución eléctrica en Galicia por parte de Gas Natural Fenosa Distribución con tempo suficiente para poder facer alegación e propostas de mellora.

2.- Solicitar un informe anual desagregado do orzamento anual de Gas Natural Fenosa Distribución para o mantemento da rede en Galicia con tempo suficiente para poder facer alegacións e propostas de mellora.

3.- Implantar, en coordinación coa compañía distribuidora, un procedemento estandar de reclamación sinxelo e accesible para toda a cidadanía que garanta o pago áxil, xusto e rápido das indemnizacións que correspondan en caso de cortes prolongados.

4.- Esixir á compañía distribuidora a ter persoal propio estable en cada comarca responsable da supervisión da rede. Desta maneira os responsables públicos locais e os cidadáns terían persoas de referencia para poder trasladar reclamacións e información sobre situacións críticas e non ter que comunicarse de maneira desesperante cun robot de atención ao cliente.

5.- Implantar un  servizo de atención ao usuario (dentro dos 126 Millóns de Euros que a compañía cobra ao ano por atención), que achegue información on-line por comarcas, concellos, parroquias é lugares indicando o estado e a previsión de reposición. Isto é común en moitos países onde teñen situacións de temporal. Este servizo on-line vía whats-App, mensaxes, ou app para móbiles axudaría moito descargando ao telefono de atención e aportaría certidume aos cidadáns para poder tomar medidas paliativas a tempo.

2 comentarios sobre “SOMOS CAMBADOS SOLICITA NO PLENO MEDIDAS PARA EVITAR OS CORTES DE LUZ”

  1. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *